Wedding Season: ontvang nu 25% korting*

Menu

Parfumdreams

Algemene voorwaarden parfumdreams.be

§ 1 Toepassingsgebied

(1) De hierna volgende Algemene voorwaarden zijn bestanddeel van elk via deze internetsite gesloten contract tussen de Parfümerie Akzente GmbH, Meisenstrasse 12, 74629 Pfedelbach, Duitsland (hierna: verkoopster) en de koper evenals hun rechtsopvolgers.
(2) De verkoopster levert haar prestaties uitsluitend op basis van deze Algemene voorwaarden. Afwijkende bepalingen van de koper gelden alleen bij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoopster.
(3) De geldigheid van deze Algemene voorwaarden heeft ook betrekking op alle op deze internetsite aangeboden prestaties van de verkoopster. Door de gebruikmaking daarvan erkent de koper deze Algemene voorwaarden als voor hem bindend.
(4) Verkocht wordt alleen aan consumenten.

§ 2 Sluiten van een contract

(1) De productpresentatie van de verkoopster op deze internetsite betekent nog geen bindende aanbieding van de verkoopster, maar is slechts een uitnodiging om een aanbod af te geven.
(2) Het contract in de vorm van een koopovereenkomst komt door afgifte van een aankoopbod door de koper en
a) de contractaanvaarding door de verkoopster in de vorm van een orderbevestiging of
b) concludent door de onverwijlde verzending van de door de koper aangevraagde producten aan het door de koper opgegeven verzendingsadres tot stand.
(3) Een per e-mail aan de koper verzonden bestellingsbevestiging betekent nog geen contractaanvaarding door de verkoopster.
(4) De contracttaal is Nederlands.

§ 3 Leveringsvoorwaarden / Verzendkosten

(1) Geleverd wordt onmiddellijk na ontvangst van de betaling (§ 4 van deze Algemene voorwaarden) aan het door de koper opgegeven leveringsadres, voor zover geen schriftelijk bevestigde afwijking is overeengekomen.
(2) Ontstaan voor de verkoopster op grond van een verkeerd opgegeven leveringsadres of van een verkeerde bestemmeling bijkomende verzendingskosten, dan dienen deze kosten door de koper te worden betaald, tenzij hij de verkeerde aangifte niet te verantwoorden heeft.
(3) Bij artikelen van het merk "Kerastase" kan de koper maximaal 4 artikelen van het identieke product per bestelling in opdracht geven. De bestelling van het identieke product is over een periode van 12 maanden beperkt tot maximaal 12 artikelen.

§ 4 Betalingsvoorwaarden / Verzuim

(1) Geldigheid hebben de prijzen die op het tijdstip van de bestelling op de internetsite van de verkoopster zijn aangegeven. De aangegeven prijzen gelden uitsluitend voor bestellingen die via de internetsite worden geplaatst. Ze gelden met name niet voor de aanbiedingen in de plaatselijke kantoorruimtes van de verkoopster.
(2) De koopprijs exclusief verzendingskosten is met het sluiten van het contract onmiddellijk zonder aftrek te betalen. Koopprijs en verzendingskosten worden volgens de door de koper in het kader van de bestelprocedure gekozen betaalwijze betaald. Bij betaling per creditcard wordt de kredietinstelling van de koper gelast het factuurbedrag in te vorderen zodra de koper de bestelling heeft geplaatst.
(3) Alle prijzen dienen als consumentenprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting te worden beschouwd.
(4) Wanneer de koper verzuimt te betalen is hij verplicht aan de verkoopster rente wegens te late betaling ten bedrage van 5 procent boven de geldige basisrentevoet te betalen, op voorwaarde dat hij consument (§ 13 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)) is. Indien de koper ondernemer is (§ 14 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)), is § 4 alinea 4 lid 1 van kracht met als richtlijn dat de te betalen rente wegens te late betaling 9 procent boven de basisrentevoet bedraagt.
(5) Onafhankelijk van § 4 alinea 4 staat het de verkoopster vrij, het bewijs te leveren van een hogere schade door verzuim en ook van nog andere schade.
(6) Betaalmogelijkheden: U kunt momenteel naar keuze per vooruitbetaling, Paypal, Creditcard, Debitcard of Internet bankieren betalen.

§ 5 Verjaring / Onderzoeks- en reclamatieplichten

(1) De verjaringstermijn voor eisen uit aansprakelijkheid voor verborgen gebreken bedraagt 24 maanden en begint met de overdracht van het gekochte artikel. Indien de koper ondernemer is (§ 14 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)), bedraagt de termijn 12 maanden vanaf de overdracht van het artikel.
(2) § 5 alinea 1 geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schaden ten gevolge van lichamelijk letsel of gezondheidsschade, die veroorzaakt zijn door nalatig plichtsverzuim van de verkoopster of nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de verkoopster.
(3) Alinea 1 geldt niet voor de aansprakelijkheid voor andere schaden die het gevolg zijn van grof nalatig plichtsverzuim van de verkoopster of van een nalatig of grof nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de verkoopster.
(4) Voor handelaren gelden de rechtsvoorschriften, onderzoeks- en reclamatieverplichtingen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot ze volledig zijn betaald eigendom van de verkoopster.

§ 7 Inwisselen van actietegoedbonnen

(1) Actietegoedbonnen (tegoedbonnen die u niet kunt kopen, maar die wij in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur uitgeven) zijn slechts in de aangegeven periode geldig en maar één keer in het kader van een bestelprocedure inwisselbaar. Afzonderlijke merken kunnen van de tegoedbonactie uitgesloten zijn.
(2) De waarde van de producten moet ten minste overeenstemmen met het bedrag van de actietegoedbon. Om administratieve redenen is het niet mogelijk eventuele resttegoeden terug te betalen.
(3) Actietegoedbonnen kunnen slechts voor het sluiten van de bestelprocedure worden ingewisseld. Verrekening achteraf is niet mogelijk. Het tegoed van een actietegoedbon wordt noch in contanten uitbetaald noch wordt er rente op betaald.
(4) De actietegoedbon kan niet op derden worden overgedragen. Meerdere actietegoedbonnen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.
(5) Volstaat het tegoed van een actietegoedbon niet voor de bestelling, dan kan het verschil met de aangeboden betaalmogelijkheden worden verrekend.
(6) De actietegoedbon wordt niet vergoed wanneer de producten geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd, voor zover de actietegoedbon in het kader van een reclameactie werd uitgegeven en daar geen tegenprestatie voor is gebracht.

§ 8 Geschenken

(1) De verkoopster biedt de kopers in het kader van bepaalde acties geschenken aan. Tijdens de looptijd van een geschenkactie verschijnt het geschenkartikel bij aankoop van een bepaald artikel en/of bij het bereiken van een minimale aankoopwaarde automatisch in de winkelmand.
(2) Per bestelling ontvangt de klant hoogstens een identiek geschenk.
(3) Indien de acties verbonden zijn aan een minimale aankoopwaarde, dient voor dit bedrag een duurzaam koopcontract tot stand te komen. Daalt de waarde van de bestelling door uitoefening van het recht op herroepen van een op afstand gesloten contract tot onder de minimale aankoopwaarde, dan wordt voor deze aankoop geen geschenk verleend. In dergelijke gevallen dient het geschenk samen met de retourzending van de producten aan de verkoopster te worden teruggezonden.
(4) Wanneer de acties gebonden zijn aan de aankoop van een bepaald product, wordt het geschenk bij de uitoefening van het recht op herroepen van een op afstand gesloten contract voor dit product niet verleend. In dergelijke gevallen dient het geschenk samen met de retourzending van de producten aan de verkoopster te worden teruggezonden.
(5) Indien de acties een vaste duur hebben, dan is dit uit de aanvraag voor de betreffende actie op te maken.

§ 9 Beperking van aansprakelijkheid / Vrijstelling van aansprakelijkheid

In principe is het wettelijke garantierecht van kracht, tenzij in § 5 of in § 9 alinea 2 tot alinea 4 van deze Algemene voorwaarden een andere regeling is getroffen.
(2) Voor andere schade dan het in gevaar brengen van leven, lichaam en gezondheid kan de verkoopster slechts aansprakelijk worden gesteld, voor zover deze zijn veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig handelen of door opzettelijk overtreden van een essentiële contractuele verplichting door de verkoopster, haar medewerkers of haar plaatsvervangers. Dit betreft ook schade ten gevolge van het overtreden van verplichtingen bij contractuele onderhandelingen evenals door het uitvoeren van ongeoorloofde handelingen. Een nog verstrekkendere aanspraak op schadeloosstelling is uitgesloten.
(3) De aansprakelijkheid is behalve bij opzettelijk of grof nalatig gedrag, de overtreding van een kardinale verplichting of het in gevaar brengen van leven, lichaam en gezondheid door de verkoopster, haar medewerkers of haar plaatsvervangers beperkt tot de bij het sluiten van het contract typisch voorzienbare schade en voor wat de hoogte betreft op de typische contractuele gemiddelde schade. Dit is ook van toepassing op indirecte schade, met name gederfde winst.
(4) § 5 van deze Algemene voorwaarden blijft onaangetast evenals de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid.

§ 10 Elektrische apparatuur

Bij gebreken aan elektrische apparatuur heeft de koper vooreerst alleen het recht om latere vervulling (vervangende levering/herstelling) te verlangen. Alleen wanneer dit twee keer mislukt, heeft de koper het recht te minderen of naar eigen keuze het contract te ontbinden. Dit geldt niet, wanneer de aard van de zaak of van het gebrek of van de andere omstandigheden tot een ander resultaat leidt. Aanspraken op schadevergoeding blijven onaangetast.

§ 11 Bescherming van persoonsgegevens

Met betrekking tot de privacybescherming geldt de privacybeschermingsverklaring van de verkoopster.

§ 12 Vrijwillig recht van teruggave

(1) Voor alle aankopen die via www.parfumdreams.nl tot stand gekomen zijn verleent de Parfümerie Akzente GmbH u afgezien van het wettelijke recht om te herroepen een vrijwillig recht van teruggave van in totaal 180 dagen vanaf ontvangst van de producten, indien het bij u om een consument gaat zoals bedoeld in § 13 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). Met dit recht van teruggave kunt u zich ook na het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen (zie verbruikersinformatie) uit het contract terugtrekken. Hiervoor moet u de producten binnen 180 dagen na hun ontvangst (begin van de termijn is de dag na ontvangst van de producten) aan de Parfümerie Akzente GmbH terugsturen naar het op het einde van deze paragraaf (1) genoemde adres. De tijdige verzending volstaat om aan de gestelde termijn te voldoen. Om van het vrijwillige recht van teruggave gebruik te kunnen maken is het echter van belang dat u de producten compleet, in hun oorspronkelijke toestand onbeschadigd en in de originele verpakking terugstuurt.

Stuur de artikelen aan:
Parfümerie Akzente GmbH
Meisenstr. 12
74629 Pfedelbach
Duitsland

(2) Bij gebruikmaking van het vrijwillige recht van teruggave, wordt het geld op de door u voor de betaling gebruikte rekening terugbetaald. Mocht dit niet meer mogelijk zijn, zullen wij met u contact opnemen.

(3) Zowel het wettelijke recht om te herroepen als de wettelijke vorderingen uit waarborgen van de klant worden door dit recht van teruggave niet aangetast.

Tot het verstrijken van de termijn voor het wettelijke recht om te herroepen gelden uitsluitend de aldaar genoemde wettelijke voorwaarden. Het contractueel toegestane (vrijwillige) recht van teruggave beperkt bovendien niet uw wettelijke vorderingen uit waarborgen die u onbeperkt behouden blijven.

§ 13 Geschillenbeslechting voor consumenten

De Parfümerie Akzente GmbH neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillenbeslechtingsinstantie voor consumenten.

§ 14 Batterijen retourneren

Gebruikte batterijen kunt u gratis aan ons retourneren. Batterijen met schadelijke stoffen zijn voorzien van een teken en een van de volgende chemische symbolen
Cd (= batterij bevat cadmium),
Hg (= batterij bevat kwik) of
Pb (= batterij bevat lood).
Lithiumbatterijen en accupacks van alle andere systemen mogen slechts in ontladen toestand aan ons worden geretourneerd. Indien batterijen van dit type niet volledig zijn ontladen, isoleert u dan vóór het retourneren de batterijpolen met een strip plakband.

§ 15 Toepasbaar recht / Slotbepalingen

(1) Duits recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. Onaangetast blijven dwingende bepalingen van de staat waar de consument zijn normaal domicilie heeft.
(2) Voor zover de koper handelaar is of geen algemene plaats van rechtspraak in het binnenland heeft of na het sluiten van het contract naar het buitenland is verhuisd of indien zijn domicilie op het tijdstip van de instelling van de rechtsvordering niet bekend is, zijn plaats van handeling en plaats van rechtspraak voor de uit dit contract resulterende betwistingen de maatschappelijke zetel van de verkoopster.

Download dan PDF
U heeft voor het openen, lezen en afdrukken van het PDF-bestand de Acrobat Reader nodig. Deze kunt u via de volgende link gratis downloaden: http://www.adobe.com

Stand 14-03-2019

Onze service

*Alle prijzen incl. wettelijke btw. De verzending is gratis bij een aankoopwaarde van 30 €. Daaronder bedragen de verzendkosten 3,99 €. Alle informatie over de verzending is hier te vinden.
** Nauwkeurige kortingsvoorwaarden ontvangt u in uw persoonlijke welkomst– nieuwsbrief

De korting is al verrekend in de prijs van het artikel en geldt alleen op geselecteerde artikelen. Je hebt geen code nodig. Geldig t/m 28-05-2024.

Betaalmethodes


In bekroonde webshop shoppen

Veilig winkelen

Transportpartners

parfumdromen App
parfumdreams
Facebook
Tik Tok
Instagram
Youtube